Üldtingimused

1. Lepingu ese.

1.1. RENDILEANDJA annab rendile ja ülekasutamiseks rendilevõtjale konkreetse eneseteeninduslaoga ladustamisruumi, mille suurus on rendilevõtja poolt valitud (edaspidi nimetatud LAOHOONE) rendileandja eneseteeninduslaoga ladustamise aladel aadressil: Tallinn, Vesse 12.
1.2. RENDILEVÕTJA maksab RENDILEANDJALE renditasu ja muud maksed, mis on käesoleva lepingu alusel ette nähtud.
1.3. Käesoleva lepingu kehtivusperioodil on ainult RENDILEVÕTJAL õigus LAOHOONET kasutada.

2. Kasutustingimused LAOHOONELE.

2.1. LAOHOONE antakse rendile, et RENDILEVÕTJA saaks seal hoiustada oma esemeid. RENDILEVÕTJAL ei ole õigust paigutada LAOHOONESSE teiste isikute omandis olevaid esemeid.
2.2. RENDILEVÕTJA ise otsustab, kas LAOHOONE suurus sobib tema esemete hoiustamiseks, ja enne käesoleva lepingu sõlmimist on RENDILEVÕTJAL õigus soovi korral tutvuda LAOHOONE seisundiga.
2.3. RENDILEVÕTJA kohustub kasutama LAOHOONET ainult sellisel viisil, et see ei tekita reostuse, tulekahju või plahvatuse ohtu ning ei kahjusta RENDILEANDJAT ega teisi RENDILEANDJA kliente.
2.4. RENDILEANDJALE on keelatud LAOHOONES hoida esemeid ja aineid, mille hoidmine või käitlemine on keelatud Eesti Vabariigis või mis võib põhjustada reostuse, tulekahju või plahvatuse ohtu ning kahjustada RENDILEANDJAT või teisi RENDILEANDJA kliente.
2.5. LAOHOONE avamine ja sulgemine toimub ainult RENDILEVÕTJA käsutuses oleva võtme abil, mille RENDILEANDJA annab RENDILEVÕTJALE pärast lepingu sõlmimist.
2.6. Eneseteeninduslaoga ladustamise aladel asuvate RENDILEANDJA ladude territooriumile sisenemiseks aadressil: Tallinn, Vesse 12.
2.7. ÜÜRIJALEPINGU sõlmimise järel annab ÜÜRIVÕTJA ÜÜRIJALE üle LAOHOONE kasutamiseks.
2.8. ÜÜRIJA hoiab LAOHOONE kogu üürilepingu kehtivuse ajal suletuna, välja arvatud juhul, kui ÜÜRIJA paigutab või võtab asju LAOHOONEST.
2.9. ÜÜRIJAL on õigus paigutada või võtta asju LAOHOONEST 24 tundi ööpäevas.
2.10. ÜÜRIJA nõustub järgima kõiki sisekorraeeskirju ÜÜRIVÕTJA enesehoolduslaohoonete territooriumil, aadressil: Tallinn, Vesse 12.

3. Üüri tasu.

3.1. RENDNIK maksab ÜÜRILEANDJALE igakuiselt üüri, mis on kehtestatud konkreetse suurusega LAO rentimiseks. ÜÜRNIK teab üüri tasu ning nõustub üüri taseme ja suurusega.
3.2. Käesoleva Lepingu sõlmimisel maksab ÜÜRNIK ÜÜRILEANDJALE ühe kuu üüri tasu ja tagatisraha summas ühe kuu üüri.
3.3. 5 (viis) päeva enne järgmise kuu üüritähtaega saadab ÜÜRILEANDJA ÜÜRNIKULE elektroonilise arve LAO üüri eest ÜÜRNIKU määratud e-posti aadressile. Kui mingil põhjusel ÜÜRNIK arvet õigeaegselt ei saa, teavitab ta sellest kohe ÜÜRILEANDJAT. Arve mittesaamine ei vabasta ÜÜRNIKUT kohustusest tasuda üüri õigeaegselt.
3.4. ÜÜRNIK tasub igakuiselt üüri kuni käesoleva kuu lõpuni.
3.5. Kui ÜÜRNIK on käesoleva lepingu sõlmimisel nõustunud regulaarsete maksetega (automaatne arvete maksmine pangakaardilt), siis viimasel päeval igas üürikuus kantakse üüri tasu selle kuu eest ÜÜRNIKU pangakaardilt maha. ÜÜRNIK võib igal ajal loobuda automaatsest arvete maksmisest, saates teate loobumisest automaatsest arvete maksmisest e-posti aadressile info@boxo.ee. Sellisel juhul alates järgmisest üürikuust pärast sellise teate saamist ÜÜRNIK tasub üüri vastavalt käesoleva lepingu punktile 3.4.
3.6. Kui üürimaks muutub, mille ÜÜRILEANDJA on kehtestanud konkreetse suurusega LAO rentimiseks, siis ÜÜRILEANDJA teavitab ÜÜRNIKUT, saates teate uue üürimaksu jõustumisest ÜÜRNIKU määratud e-posti aadressile 1 kuu enne uue üürimaksu jõustumist. Kui ÜÜRNIK pärast sellise teate saamist ei lõpeta lepingut ettenähtud korras 1 kuu jooksul, siis loetakse, et ÜÜRNIK nõustub uue üürimaksu kehtestatud uue suurusega.

4. Viivitus.

4.1. Kui ÜÜRNIK ei maksa üürimaksu käesoleva lepingu kohaselt ettenähtud tähtajaks, siis tekib viivitus üürimaksega ning juurdepääs LAOLE blokeeritakse.
4.2. Viivituse korral üürimaksega on ÜÜRILEANDJAL õigus nõuda ÜÜRNIKULT viivist 0,5% ulatuses üürimaksust iga viivitatud päeva eest.
4.3. Pärast ÜÜRNIKU kohustuste täitmist ÜÜRILEANDJA ees taastab ÜÜRILEANDJA ÜÜRNIKU juurdepääsu LAOLE.
4.4. Kui ÜÜRNIK ei täida oma kohustusi ÜÜRILEANDJA ees ühe (1) kuu jooksul, siis on ÜÜRILEANDJAL õigus teostada sundtõstmine vastavalt käesoleva lepingu punktis 6 sätestatud tingimustele.
4.5. Kui ÜÜRNIK on üürimaksu võlgu, siis ÜÜRNIKU tehtud maksete arvelt tasutakse esmalt ÜÜRILEANDJA nõuded, mis on seotud sundtõstega (kui neid on teostatud), seejärel viivitusega üürimaksuga seotud nõuded ning alles seejärel tasutakse ÜÜRNIKU võlg üürimaksu osas.

5. Lepingu lõpetamine.

5.1. ÜÜRILEANDJAL on õigus ühepoolselt käesolev leping lõpetada viivitamatult, kui ÜÜRNIK rikub käesoleva lepingu alusel võetud kohustusi, sealhulgas kui LAOL avastatakse lepinguga või normatiivaktidega keelatud esemeid.
5.2. Kui leping lõpetatakse punkti 5.1 alusel, siis ÜÜRNIK peab LAO viivitamatult vabastama ja jätma selle tühjaks.
5.3. ÜÜRNIKul on õigus ühepoolselt leping igal ajal lõpetada, saates elektroonilisel kujul teate lepingu lõpetamise kohta ÜÜRILEANDJALE aadressil info@noliktava1.lv. Leping lõpetatakse ühe (1) kuu jooksul pärast sellise teate saamist ÜÜRILEANDJALT.
5.4. Ühepoolsel lepingu lõpetamisel peab ÜÜRNIK tasuma käesoleva kuu üüri ning lepingu lõppemise tähtajal tuleb LAO vabastada ja jätta see tühjaks.
5.5. Kui lepingu lõppemise tähtajal ÜÜRNIK ei eemalda oma esemeid LAOLT, siis ÜÜRILEANDJAL on õigus blokeerida juurdepääs LAOLE. ÜÜRILEANDJA taastab ÜÜRNIKU juurdepääsu esemete väljaviimiseks siis, kui ÜÜRNIK tasub tasu päevade eest, millal esemed olid LAOL pärast lepingu lõppemise tähtaega vastavalt ÜÜRILEANDJA kehtestatud LAO üürimaksele konkreetse suurusega.

6. Sundkorras teisaldamine, müük või esemete hävitamine.

6.1. Kui rendileandja ei eemalda oma esemeid LAOLT ühe (1) kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist või kui rendileandjale ei ole ühe (1) kuu jooksul makstud üüri, siis rendileandjal on õigus teostada rendileandja esemete sundteisaldamist ühisesse rendileandja laos.
6.2. Esemete sundteisaldamiseks võib rendileandja avada LAO ja teisaldada seal asuvad esemed ühisesse rendileandja laos ning koostada sundteisaldamise akt, lisades sellele vastavad fotod.
6.3. Alates rendileandja esemete sundteisaldamisest lasub rendileandjal kohustus tasuda rendileandjale esemete teisaldamise eest ühe kuu üüri ulatuses kahe (2) kuu jooksul.
6.4. Rendileandja ei võta endale vastutust rendileandja esemete hoidmise eest nende praeguses seisukorras pärast nende sundteisaldamist ja hoidmist ühises rendileandja laos.
6.5. Kui ühe kuu jooksul pärast sundkorras esemete teisaldamist ÜÜRNIKU poolt ÜÜRIJALE kuuluvalt üldlaost ÜÜRNIK ei täida kõiki oma kohustusi ÜÜRNIKU ees ja pärast kohustuste täitmist ei korja esemeid ära üldlaost, siis ÜÜRNIK on õigus esemed müüa vabaturuhinnaga või anda need müügiks teisele ettevõttele. Müügist saadud summa eest tasutakse esemete müügiga seotud kulud ennekõike ning seejärel tasutakse ÜÜRNIKU kohustused ÜÜRNIKU ees.
6.6. Kui ühe kuu jooksul pärast sundkorras esemete teisaldamist ÜÜRNIKU poolt ÜÜRIJALE kuuluvalt üldlaost ÜÜRNIK ei täida kõiki oma kohustusi ÜÜRNIKU ees ja pärast kohustuste täitmist ei korja esemeid ära üldlaost ning esemed või osa esemetest ei ole müügikõlbulikud, siis ÜÜRNIKU on õigus esemed hävitada või osaliselt hävitada või anda need hävitamiseks teisele ettevõttele. ÜÜRNIKU on õigus nõuda ÜÜRIJALT kõigi kulude hüvitamist, mis on seotud ÜÜRNIKU esemete hävitamisega.
6.7. 5 (viis) päeva enne ARRENDAATRI asjade müüki või hävitamist saadab ARRENDAAJA vastava teate e-posti teel, milles teavitab ARRENDAATRIT, et tema asjad müüakse või hävitatakse, ning kutsub üles täitma oma kohustusi ARRENDAAJA ees.
6.8. Kui ARRENDAATRI vara müügist saadud tulud, mis on saadud käesoleva Lepinguga ette nähtud korras, ei ole piisavad ARRENDAATRI kohustuste tasumiseks, asjad ei ole müügiks sobivad või ARRENDAAJA on kannatanud kulutusi seoses ARRENDAATRI asjade hävitamisega, on ARRENDAAJAL õigus kasutada kõiki seaduslikke vahendeid maksete sundtäitmiseks.
6.9. ARRENDAATRI kinnitab, et ta mõistab käesoleva Lepingu tingimusi, mis käsitlevad asjade sundliikumist, müümist ja hävitamist, ning nõustub nendega.

7. Vastutus osapoolte vahel.

7.1. ARRENDAAJA vastutab kogu kahju eest, mis on põhjustatud ARRENDAAJA paigutatud esemetest LAOS ja ka oma tegevusest või tegevusetusest tuleneva kahju eest, mille on põhjustanud ARRENDAAJALE.
7.2. ARRENDAAJA ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud ARRENDAAJALE kolmandate isikute süül, sealhulgas juhul, kui ARRENDAAJA jättis LAO avatuks või edastas juurdepääsuvõtme kolmandale isikule.
7.3. ARRENDAAJA ei vastuta LAOS olevate ARRENDAAJA esemete eest ega nende praegase seisukorra säilimise eest.
7.4. ARRENDAAJA ja ARRENDAAJA ei vastuta kohustuste mittetäitmise eest, mis tulenevad vääramatu jõu asjaoludest.

8. Lõppsätted.

8.1. Leping loetakse sõlmituks alates ARRENDAAJA esimese kuu rendi ja tagatisraha maksmisest, mis on võrdne kuu renditasuga.
8.2. Kõik käesoleva lepinguga seotud vaidlused lahendatakse ARRENDAAJA ja ARRENDAAJA vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, on ARRENDAAJAL ja ARRENDAAJAL õigus pöörduda kohtusse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
8.3. Kui ARRENDAAJA teeb muudatusi iseteeninduslaos üldistes tingimustes, saadab ARRENDAAJA teate ARRENDAAJA märgitud e-posti aadressile. Kui ARRENDAAJA ei ütle lepingut üles ettenähtud korras 1 kuu jooksul, loetakse, et ARRENDAAJA nõustub üldtingimuste muudatustega.
8.4. ARRENDAAJA nõustub isikuandmete töötlemisega käesoleva lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas ARRENDAAJA iseteeninduslaos asuvatel ARRENDAAJA territooriumitel toimuva videoseire eesmärgil aadressil: Vesse 12, Tallinn.

Общие положения

1. Предмет договора.

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает в аренду и передает в пользование АРЕНДАТОРУ конкретный склад самообслуживания, размер которого выбран АРЕНДАТОРОМ, (далее - СКЛАД) на территориях складов самообслуживания АРЕНДОДАТЕЛЯ по адресам: г. Таллин, Vesse 12.
1.2. АРЕНДАТОР платит АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату и другие платежи, предусмотренные настоящим Договором.
1.3. В период действия настоящего Договора право пользования СКЛАДОМ имеет только АРЕНДАТОР.

2. Положения о пользовании СКЛАДОМ.

2.1. СКЛАД сдается в аренду для хранения вещей АРЕНДАТОРА. АРЕНДАТОР не имеет права размещать на СКЛАДЕ вещи, принадлежащие другим лицам.
2.2. АРЕНДАТОР самостоятельно определяет, подходит ли размер СКЛАДА для хранения его вещей, и перед заключением настоящего Договора, если АРЕНДАТОР желает, то имеет право ознакомиться с состоянием СКЛАДА.
2.3. АРЕНДАТОР обязуется использовать СКЛАД только таким образом, который не создает угрозы загрязнения, пожара или взрыва и не причиняет иного рода ущерб АРЕНДОДАТЕЛЮ или другим клиентам АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.4. АРЕНДОДАТЕЛЮ запрещено хранить на СКЛАДЕ такие предметы и вещества, хранение или оборот которых запрещен в Латвийской Республике, или хранение которых может создавать угрозу загрязнения, пожара или взрыва и причинить иного рода ущерб АРЕНДОДАТЕЛЮ или другим клиентам АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.5. Открытие и закрытие СКЛАДА осуществляется только с помощью доступного АРЕНДАТОРУ ключа, который выдается АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ после заключения Договора.
2.6. Для проникновения на территории складов самообслуживания АРЕНДОДАТЕЛЯ, расположенных по адресу: г. Таллин, Vesse 12, АРЕНДАТОР использует ключ, выданный АРЕНДОДЕТЕЛЕМ.
2.7. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в пользование СКЛАД после заключения настоящего Договора.
2.8. АРЕНДАТОР держит СКЛАД закрытым на протяжении всего срока действия настоящего Договора, за исключением тех случаев, когда АРЕНДАТОР помещает или забирает вещи со СКЛАДА.
2.9. АРЕНДАТОР имеет право помещать или забирать вещи со СКЛАДА 24 часа в сутки.
2.10. АРЕНДАТОР согласен соблюдать все правила внутреннего распорядка на территориях складов самообслуживания АРЕНДОДАТЕЛЯ, расположенных по адресу: г. Таллин, Vesse 12.

3. Арендная плата.

3.1. За пользование СКЛАДОМ АРЕНДАТОР ежемесячно платит АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, которую АРЕНДОДАТЕЛЬ установил для аренды СКЛАДА конкретного размера. АРЕНДАТОРУ известна арендная плата, и АРЕНДАТОР согласен с размером арендной платы.
3.2. При заключении настоящего Договора АРЕНДАТОР платит АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату за 1 (первый) месяц аренды, а также депозит в размере месячной арендной платы.
3.3. За 5 (пять) дней до наступления следующего месяца аренды АРЕНДОДАТЕЛЬ отправляет АРЕНДАТОРУ электронный счет за аренду СКЛАДА на указанный АРЕНДАТОРОМ адрес электронной почты. Если по каким-либо причинам АРЕНДАТОР не получил счет в установленный срок, то АРЕНДАТОР незамедлительно информирует об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Неполучение счета не освобождает АРЕНДАТОРА от обязанности платить арендную плату в установленный срок.
3.4. АРЕНДАТОР платит за каждый следующий месяц аренды до последнего дня текущего месяца аренды.
3.5. Если АРЕНДАТОР при заключении настоящего Договора согласился на регулярные платежи (на автоматическую оплату счетов с банковской карты), то в последний день каждого месяца аренды арендная плата за текущий месяц аренды удерживается с банковской карты АРЕНДАТОРА. АРЕНДАТОР вправе в любой момент отказаться от автоматической оплаты счетов, отправив на адрес электронной почты АРЕНДОДАТЕЛЯ info@boxo.ee уведомление об отказе от автоматической оплаты счетов. В таком случае начиная со следующего месяца аренды после получения АРЕНДОДАТЕЛЕМ такого уведомления от АРЕНДАТОРА АРЕНДАТОР оплачивает аренду согласно пункту 3.4. настоящего Договора.
3.6. Если меняется арендная плата, которую АРЕНДОДАТЕЛЬ установил для аренды СКЛАДА конкретного размера, то АРЕНДОДАТЕЛЬ информирует АРЕНДАТОРА, отправив уведомление на указанный АРЕНДАТОРОМ адрес электронной почты за 1 месяц до вступления в силу новой арендной платы. Если АРЕНДАТОР после получения такого уведомления не расторгает Договор в установленном им порядке в течение 1 месяца, то считается, что АРЕНДАТОР согласен с установленным новым размером арендной платы.

4. Просрочка.

4.1. Если АРЕНДАТОР не заплатил арендную плату в установленный настоящим Договором срок, тогда наступает просрочка платежа за аренду и доступ к СКЛАДУ блокируется.
4.2. В случае просрочки платежа за аренду АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать от АРЕНДАТОРА заплатить неустойку в размере 0,5% от арендной платы за каждый день просрочки.
4.3. После исполнения АРЕНДАТОРОМ своих обязательств перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДОДАТЕЛЬ восстанавливает доступ АРЕНДАТЕЛЯ к СКЛАДУ.
4.4 Если АРЕНДАТОР не исполнил своих обязательств перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ в течение 1 (одного) месяца, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе осуществить принудительное перемещение вещей АРЕНДАТОРА согласно положениям пункта 6 настоящего Договора.
4.5. Если АРЕНДАТОР остался должен арендную плату, тогда за счет произведенных АРЕНДАТОРОМ платежей в первую очередь погашаются требования АРЕНДОДАТЕЛЯ к АРЕНДАТОРУ, связанные с принудительным перемещением вещей (если таковое осуществлялось), затем связанные с просрочкой арендной платы, и только потом погашается долг АРЕНДАТОРА по арендной плате.

5. Расторжение договора.

5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе незамедлительно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если АРЕНДАТОР нарушил любые взятые по настоящему Договору обязательства, в том числе если на СКЛАДЕ обнаруживаются запрещенные Договором или нормативными актами вещи.
5.2. Если Договор расторгается на основании пункта 5.1. договора, то АРЕНДАТОР обязан незамедлительно освободить СКЛАД, оставив его пустым.
5.3. АРЕНДАТОР вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в любой момент, отправив в электронной форме АРЕНДОДАТЕЛЮ на info@noliktava1.lv уведомление о расторжении Договора. Договор расторгается в течение 1 (одного) месяца после получения такого уведомления от АРЕНДАТОРА.
5.4. АРЕНДАТОР при расторжении договора в одностороннем порядке, обязан заплатить за текущий месяц аренды, а по наступлении срока расторжения Договора - освободить СКЛАД, оставив его пустым.
5.5. Если по наступлении срока расторжения Договора АРЕНДАТОР не вывез свои вещи со СКЛАДА, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе блокировать доступ к СКЛАДУ. АРЕНДОДАТЕЛЬ восстанавливает АРЕНДАТОРУ доступ для вывоза вещей тогда, когда АРЕНДАТОР рассчитается за дни, в которые хранил вещи на СКЛАДЕ после наступления срока расторжения Договора, согласно установленной АРЕНДОДАТЕЛЕМ плате за аренду СКЛАДА конкретного размера.

6. Принудительное перемещение, продажа или уничтожение вещей.

6.1. Если в случае расторжения ДОГОВОРА АРЕНДАТОР не вывозит свои вещи со СКЛАДА в течение 1 (одного) месяца или же по прошествии 1 (одного) месяца АРЕНДАТОР не заплатил арендную плату, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе осуществить принудительное перемещение вещей АРЕНДАТОРА на общий склад АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.2. Для того чтобы в принудительном порядке переместить вещи, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе открыть СКЛАД и переместить находящиеся на СКЛАДЕ вещи на общий склад АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также составить акт о принудительном перемещении вещей, приобщив к нему соответствующие фотографии.
6.3. С момента принудительного перемещения вещей АРЕНДАТОРА, для него наступает обязанность оплатить АРЕНДОДАТЕЛЮ перемещение вещей в размере арендной платы за 2 (два) месяца.
6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ не берет на себя ответственность за хранение вещей АРЕНДАТОРА в текущем состоянии при их перемещении и хранении на общем складе АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.5. Если в течение 1 (одного) месяца после принудительного перемещения вещей АРЕНДАТОРА на общий склад АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР не выполнил все свои обязательства перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ, а после исполнения обязательств не забрал вещи с общего склада АРЕНДОДАТЕЛЯ, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе продать вещи АРЕНДАТОРА по свободной цене или отдать их на продажу другому предприятию. За счет полученной от продажи вещей суммы в первую очередь оплачиваются связанные с продажей вещей расходы и только потом погашаются обязательства АРЕНДАТОРА перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ.
6.6. Если в течение 1 (одного) месяца после принудительного перемещения вещей АРЕНДАТОРА на общий склад АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР не выполнил все свои обязательства перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ, а после исполнения обязательств не забрал вещи с общего склада АРЕНДОДАТЕЛЯ, и вещи или часть вещей АРЕНДАТОРА не пригодны для продажи, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе уничтожить вещи АРЕНДАТОРА или часть из них или же отдать их на уничтожение другому предприятию. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать от АРЕНДАТОРА возмещения всех расходов, которые возникли у АРЕНДОДАТЕЛЯ в связи с уничтожением вещей АРЕНДАТОРА.
6.7. За 5 (пять) дней до передачи вещей АРЕНДАТОРА на продажу или уничтожение АРЕНДОДАТЕЛЬ отправляет АРЕНДАТОРУ на электронную почту соответствующее уведомление о том, что вещи АРЕНДАТОРА будут проданы или уничтожены, и призывает исполнить свои обязательства перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ.
6.8. Если доходы, полученные от продажи имущества АРЕНДАТОРА в установленном настоящим Договором порядке, недостаточны для оплаты обязательств АРЕНДАТОРА, вещи не пригодны для продажи или у АРЕНДОДАТЕЛЯ возникли расходы в связи с уничтожением вещей АРЕНДАТОРА, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе использовать все законные средства для принудительного взыскания платежей.
6.9. АРЕНДАТОР подтверждает, что понимает установленные настоящим Договором условия принудительного перемещения, продажи и уничтожения вещей АРЕНДАТОРА и согласен с ними.

7. Ответственность сторон.

7.1. АРЕНДАТОР отвечает за весь ущерб, причинённый АРЕНДОДАТЕЛЮ из-за размещенных на СКЛАДЕ вещей АРЕНДАТОРА, а также за свои действия или бездействие, в результате которых АРЕНДОДАТЕЛЮ причинен ущерб.
7.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб, причинённый АРЕНДАТОРУ по вине третьих лиц, в том числе если АРЕНДАТОР оставил СКЛАД открытым или передал ключ доступа третьему лицу.
7.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за находящиеся на СКЛАДЕ вещи АРЕНДАТОРА и их сохранность в текущем состоянии.
7.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР не несут ответственности за неисполнение обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств.

8. Окончательные положения.

8.1. Договор считается заключенным с момента оплаты АРЕНДАТОРОМ первого месяца аренды и депозита в размере месячной арендной платы.
8.2. Все споры о настоящем Договоре АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР решают путем переговоров. Если споры не удается решить путем переговоров, то АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР вправе обращаться в суд согласно нормативным актам Латвийской Республики.
8.3. Если АРЕНДОДАТЕЛЬ вносит изменения в ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ об аренде склада самообслуживания, то АРЕНДОДАТЕЛЬ отправляет уведомление на указанный АРЕНДАТОРОМ адрес электронной почты. Если АРЕНДАТОР не расторгнул настоящий Договор в установленном им порядке в течение 1 месяца, то считается, что АРЕНДАТОР согласен с изменениями в ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ.
8.4. АРЕНДАТОР согласен на обработку персональных данных для обеспечения исполнения настоящего Договора, в том числе на осуществляемое в целях безопасности видеонаблюдение на территориях складов самообслуживания АРЕНДОДАТЕЛЯ, расположенных по адресу: г. Таллин, Vesse 12.
Made on
Tilda