Üldtingimused

1. Isikuandmete kaitseeskirjad määravad kindlaks põhilised põhimõtted ja menetlused, mis reguleerivad külastajate isikuandmeid veebisaidil www.boxo.ee (BOXO OÜ) (edaspidi - Boxo).
2. Isikuandmete kaitsele pööratakse suurt tähelepanu, seega on oluline, et Boxo veebisaidi külastajad teaksid, millal ja milliseid andmeid kogutakse, säilitatakse ja kuidas neid kasutatakse.
3. Isikuandmed, mida me kogume, on ainult need andmed, mida olete vabatahtlikult Boxo veebisaidile esitanud, ja te nõustute, et isikuandmeid kasutatakse ja töödeldakse vastavalt nendele eeskirjadele.

Isikuandmed

4. "Isikuandmete" all mõistetakse mobiiltelefoni numbri ja e-posti aadressi.
5. Isikuandmeid kasutatakse klientide tuvastamise eesmärgil vastavalt Läti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele.

Isikuandmete säilitamine ja töötlemine

6. Boxo veebisaidi külastajate isikuandmed hoitakse Tilda ettevõtte serveris (veebilehtede loomise platvorm www.tilda.cc), mis kohustub võtma vajalikke turvameetmeid külastajate isikuandmete ebaseadusliku juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise kaitseks. Siiski ei ole absoluutset kaitset kõikide võimalike ohtude vastu võimalik tagada, hoolimata regulaarsest järelvalvest.
7. Boxo veebisaidi külastajate kogutud isikuandmed, nagu IP-aadress, lehe vaatamise kuupäev ja aeg, kogutakse statistilistel eesmärkidel. Need andmed ei võimalda kasutaja tuvastamist ning salvestavad ainult selle arvuti IP-aadressi, millelt Boxo veebisaiti külastati.
8. Mobiiltelefoni number ja e-posti aadress kasutatakse teenuste pakkumiseks, lepingute sõlmimiseks füüsiliste isikutega ning külastajate taotlustele vastamiseks Boxo veebisaidil, külastajate teavitamiseks teenustest, uudistest ja reklaampakkumistest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele

9. Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ilma nende nõusolekuta ning neid kasutatakse ainult käesolevates eeskirjades sätestatud eesmärkidel.


Küpsised ja anonüümsed identifikaatorid

10. Käesolev veebisait kasutab veebianalüütika teenuseid "Google Analytics" ja "Yandex Metrika", mida pakuvad Google Inc. (edaspidi "Google") ja OOO "ЯНДЕКС" (edaspidi "Yandex"). "Google Analytics" ja "Yandex Metrika" kasutavad "küpsiseid", mis on tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse ja võimaldavad veebisaidi abil analüüsida kasutajate käitumist. "Küpsisefailide" genereeritud teave veebisaidi kasutamise kohta (sh teie IP-aadress) saadetakse Google'i ja Yandexi serveritesse Ameerika Ühendriikidesse ja säilitatakse seal. Sellist teavet kasutatakse Google'i ja Yandexi poolt veebisaidi kasutamise hindamiseks, tegevusaruannete koostamiseks veebisaidi operaatoritele ning muude veebisaidi tegevuse ja interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Vajaduse korral edastavad Google ja Yandex seda teavet kolmandatele osapooltele, kui seda nõuab kehtiv seadusandlus või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google'i või Yandexi volitusel. IP-aadress ei ole seotud muude Google'i või Yandexi andmetega. Saate oma veebibrauseri seadeid muuta nii, et see keelaks "küpsised", mis võib mõjutada selle veebisaidi teatud funktsioonide nõuetekohast toimimist. Kasutades seda veebisaiti, annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Google'i ja Yandexi poolt ülaltoodud viisil ja eesmärkidel.

Alaealiste kaitse

11. Alla 18-aastased lapsed ja noorukid ei tohiks esitada isikuandmeid ilma vanemate või eestkostjate nõusolekuta. Laste isiklikku teavet ei koguta ega edastata kolmandatele osapooltele.

Teave

12. Boxo veebisaidi külastajal on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta ja teostada teisi talle antud õigusi.

Konfidentsiaalsuspoliitika muutmine

13. Isikuandmete kaitse eeskirjad võivad osaliselt või täielikult muutuda. Iga muudatus või täiendus tehakse teatavaks Boxo veebisaidil avaldamise kaudu.
14. Kui te ei nõustu uute isikuandmete kaitse eeskirjadega, on teil õigus neist kirjalikult keelduda, kuid sel juhul te ei saa kasutada Boxo veebisaidi teenuseid.
15. Kui pärast isikuandmete kaitse eeskirjade täienduste või muudatuste tegemist jätkate Boxo veebisaidi teenuste kasutamist, eeldatakse, et olete nõus uue versiooniga eeskirjadega.

Общие условия

1. Правила защиты персональных данных определяют основные принципы и процедуры, регулирующие персональные данные посетителей сайта www.boxo.ee (BOXO OÜ), (далее - Boxo).
2. Защитe персональных данных придается большое значение, поэтому важно, чтобы посетители сайта Boxo знали когда и какие данные собираются, хранятся, и как используются.
3. Персональные данные, которые мы собираем - это только те данные, которые вы добровольно предоставили сайту Boxo , и вы согласны, что персональные данные используются и обрабатываются в соответствии с этими правилами.

Персональные данные

4. Под "персональными данными" подразумеваются: Номер мобильного телефона и электронная почта.
5. Персональные данные используются в целях идентификации клиента в соответствии с законом Латвийской Республики "О защите личных данных физических лиц".

Хранение и обработка персональных данных

6. Персональные данные посетителей сайта Boxo хранятся на сервере компании Tilda (конструктор веб-сайтов www.tilda.cc), которое обязуется предпринимать надлежащие меры безопасности для защиты от неправомерного доступа или неправомерного изменения, разглашения или уничтожения персональных данных посетителей. Однако, независимо от регулярного контроля абсолютная защита от всех потенциальных опасностей невозможна.
7. Собранные персональные данные посетителей Boxo сайта, такие как IP-адрес, дата, время просмотра страницы собираются для статистических целей. Эти данные не позволяют идентифицировать пользователя и фиксируют только IP-адрес компьютера, с которого произошло обращение к сайту Boxo .
8. Номер мобильного телефона и электронная почта - используются для предоставления услуг, заключения договоров с физическими лицами и поддержки по запросу посетителя сайта Boxo, уведомления посетителей об услугах, новостях и рекламных предложениях.

Передача персональных данных третьим лицам

9. Собранные личные данные не передаются третьим лицам без согласования с ними и используются только для целей, указанных в настоящих правилах.

Файлы cookie и анонимные идентификаторы

10. Данный сайт использует "Google Analytics" и "Yandex Metrika", сервисы веб-аналитики, предоставляемый компанией Google Inc.(далее в Условиях – "Google") и компанией ООО "ЯНДЕКС"(далее в Условиях – "Яндекс") . "Google Analytics" и "Yandex Metrika" используют "cookie", которые являются текстовыми файлами, хранящимися на компьютере пользователя, и позволяют с помощью сайта анализировать поведение пользователей на сайте. Информация, сгенерированная файлами "cookie" о поведении на сайте (включая ваш IP-адрес) передается на серверы Google в США и Яндекс и сохраняется там. Такая информация применяется Google и Яндекс в целях оценки использования сайта, составления отчетов о деятельности сайта, для операторов сайта и предоставления других услуг, касающихся деятельности сайта и использования Интернет. При необходимости Google и Яндекс передает эту информацию третьим лицам, если этого требует действующее законодательство или если третьи лица обрабатывают эти данные по поручению Google или Яндекс. IP-адрес не связывается с другими данными компании Google или Яндекс. Вы можете перенастроить ваш браузер таким образом, что он отклонит "cookie", что может повлечь за собой неправильное функционирование отдельных функций данного сайта. Используя этот сайт, Вы даете Google и Яндексу согласие на обработку Ваших личных данных в порядке и для целей, изложенных выше.

Защита несовершеннолетних лиц

11. Дети и подростки в возрасте до 18 лет не должны предоставлять персональные данные без согласия родителей или опекунов. Личная информация детей не собирается и не передается третьим лицам.

Информация

12. Посетитель сайта Boxo имеет право получить информацию о своих персональных данных и реализовать другие, предоставленные ему, права.

Изменение политики конфиденциальности

13. Правила защиты персональных данных могут быть частично или полностью изменены. Любое изменение или дополнение вносится путем публикации изменений на сайте Boxo.
14. Если вы не согласны с новыми правилами защиты персональных данных, у вас есть право отказаться от них в письменной форме, при условии, что в таком случае вы не будете иметь права пользоваться услугами сайта Boxo.
15. Если, после дополнений или изменений правил защиты персональных данных, вы будете и в дальнейшим пользоваться услугами сайта Boxo, предполагается, что вы согласны с новой версией правил.
Made on
Tilda